Link per accedere ai Consigli di classe Scuola Primaria

Classi prime Classi seconde Classi terze Classi quarte Classi quinte
 
 
meet.google.com/xds-auxw-zoq

 

https://meet.google.com/zer-vser-sww

 

meet.google.com/jko-rasj-wov

 

https://meet.google.com/yqe-rvmq-nva

 

https://meet.google.com/jta-sraf-tdm